Cele szkolnego doradztwa zawodowego

 • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej
 • przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak np.

– bezrobocie
– problemy zdrowotne
– nowe warunki pracy
– zagraniczna mobilność zawodowa

 • przygotowanie ucznia do roli pracownika
 • przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania swoich dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
 • pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych
 • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
 • pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia
 • wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł rzetelnej informacji na temat m.in.

– rynku pracy
– trendów rozwojowych w obszarze zawodów i zatrudnienia
– możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach życia
– instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym
– alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym
– programów edukacyjnych Unii Europejskiej
– porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych

 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy, itp.
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami, itp.
 • współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie

– tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie ze statutem szkoły
– realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły

Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego

 • łatwiejszy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców
 • łatwiejszy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców
 • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów
 • świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe
 • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy
 • świadomość konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej
 • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów