Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsp1chojna.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Pliki do pobrania (np. PDF, DOC) – administrator strony ZSP w Chojnie stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Administrator strony ZSP w Chojnie stara się poprawne formatować pliki tak, aby były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Niektóre zdjęcia w serwisie nie są dodatkowo opisane.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Strona internetowa nie dostosowuje się w pełni do urządzeń mobilnych, przy powiększaniu obrazu zwiększa się cała strona a nie czcionka. Grafiki nie posiadają opisu alternatywnego, w tekście występuje justowanie. Nie wszystkie elementy menu są dostępne z klawiatury (menu drugiego poziomu). Występuje brak opisu rozszerzenia pobieranego pliku oraz tzw. fokusa (podczas sterowania klawiszami nie pojawia się zaznaczenie, pokazujące na którym linku jest użytkownik). Występuje niepoprawne użycie nagłówków H (kolejność).

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono 14 kwietnia 2021 r. na podstawie oceny dostępności dokonanej przez pracowników szkoły. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 8 lutego 2022 r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację zwrotną na adres zsp1@zsp1chojna.pl Preferowany jest kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność strony. Osobą kontaktową jest Rafał Czubik – kierownik gospodarczy ZSP w Chojnie, tel. 531802852, mail: rafal.czubik@zsp1chojna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914142029. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie składa się na piśmie, na adres Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna lub elektronicznie na adres zsp1@zsp1chojna.pl lub w sekretariacie szkoły, ul. Dworcowa 3. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI STRONY INTERNETOWEJ
Strona www.zsp1chojna.pl została opublikowana 16 września 2008 r.
Ostatnia aktualizacja strony, podczas której dokonano istotnych zmian, miała miejsce 21 sierpnia 2021 r.. Zostały wykonane:

  • instalacja certyfikatu SSL, który zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez
    Internet,
  • responsywność galerii zdjęć – dostosowanie wyświetlania galerii do urządzeń mobilnych,
  • dodanie modułu wyszukującego informacje na stronie,
  • instalacja modułu umożliwiającego tłumaczenie strony w różnych językach .

SPOSÓB DOKONANIA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Dostępność cyfrowa strony internetowej została oceniona przez pracowników szkoły, tj.
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.Dodane jest tzw. szybkie menu, które wywoływane jest za pomocą klawisza Tab (tabulator). Szybkie menu pozwala na bezpośrednie przechodzenie do Menu, Treści strony, Wyszukiwarki lub Deklaracji dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Do budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie prowadzą ogólnodostępne wejścia przez drzwi główne. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udzielają pracownicy obsługi przy wejściu głównym od ul. Dworcowej 3 i przy bramie od ul. Żółkiewskiego, tel. 914142029. Po wejściu do budynku szkoły wszystkie osoby wpisują się do księgi wejść i wyjść.
Dostępność korytarzy, schodów i wind:
W budynkach szkoły znajdują się klatki schodowe, z których można się dostać do wszystkich pomieszczeń. Na wszystkie piętra prowadzą schody. Budynki nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne częściowo nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi o szerokości 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów. Brak wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udzielają pracownicy obsługi przy wejściu głównym od ul. Dworcowej 3 i przy bramie od ul. Żółkiewskiego, tel. 91 414 2029. W budynkach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkami szkoły nie zapewniono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Szkoła dysponuje kilkoma parkingami na terenie obiektu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

W szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego ani z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

APLIKACJE MOBILNE

Brak aplikacji mobilnych.

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury odwoławczej można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich